תקנון האתר


ברוכים הבאים לאתר avigailhekter.com
האתר מופעל ע”י אביגיל הקטר (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני, אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

כללי

הרשמה לאתר.

כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין.
הפרת תנאי מתנאי תקנון זה.
מסירת פרטים שגויים במתכוון.
ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו.
כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת מוצרים באתר

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

אספקה והובלת המוצרים

ביטול רכישה מצד המזמין

ביטול רכישה מצד החברה

זכויות יוצרים

אחריות

סודיות ופרטיות

דין ושיפוט